Skip to Content Skip to Navigation

John Foltz: listen

2014 - Renaissance

The Ego Is Not An Endangered Species

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz

In Repair

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz

Breakdown

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz

We Fly

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz

Meanwhile In My Life

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz

Overflow

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz

Shine the Light

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz

You Have the Right To Be Wrong

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz

There's a Change Coming

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz / Tina M. Foltz

Song #3

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz / Tina M. Foltz

These Four Walls

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz

Let There Be...

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz

The Me I See

(John Foltz)
December 23, 2014
John W. Foltz / Tina M. Foltz